LỊCH HỌC TUẦN 2: 10/11 – 17/11/2018
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
 5h30 – 6h30 AEROBIC
(HLV: RYO)
 6h30 – 7h30
 16h00-17h00
 17h30 – 18h30
 19h00 – 20h00